ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi standart maddelerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Sisteminin kurulumu ile firmalar bilgilerin varlıklarının güvenirliğini ve gizliliğini sağlamış olurlar.

Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 standardı, ISO 9001 ile ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanılmıştır, hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur.

ISO 27001 Belgelendirmesinin Faydaları Nelerdir?

Bilgi varlık güvenliğinin sağlanması
Amaç dışı kullanımı önlemek
Yasal takipleri önler
Firmanın piyasa itibar ve prestijin artması
Kanun ve yönetmeliklere uyum
Uluslararası pazarda rekabet avantajı
Müşteri Memnuniyetin sağlanması
Çalışanların motivasyonunu arttırır
ISO 27001 (BGYS) Standardı Maddeleri  Nelerdir?

Bilgi güvenliği yönetim sistemi
Yönetim sorumluluğu
BGYS iç denetimleri
BGYS’yi yönetimin gözden geçirmesi
BGYS iyileştirme